Tổng kết hội thi GVDG tiểu học cấp Thành phố năm học 2018 – 2019